Bob de Bouwer

Gereed New support forum

Bob de Bouwer

Administrator
Forumleiding
Lid geworden
3 dec 2022
Berichten
537
Waarderingsscore
98
Punten
28
Netherlands

Nederlands English German

 • Beste Hitnews klant,
  Welkom op ons nieuwe support forum!

  Op dit forum vind je allerlei informatie over onze diensten, acties en veel gestelde vragen. Het unieke aan dit forum is dat het toegankelijk is voor iedereen. Voor ervaren gebruikers en minder ervaren gebruikers. Voor leden en niet leden. Een unieke plek om informatie met elkaar te delen!

  Inloggen

  Je krijgt eenvoudig toegang tot het forum door met je huidige gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen. Ben je nog geen lid? Geen probleem. Je kunt ook gewoon op de registratieknop klikken en zelf vrijblijvend een account aanmaken om zo gebruik te maken van het forum.

  Wat vind je zoal op het forum?

  - Informatie over onze diensten en over de meest gangbare software die gebruikt wordt in combinatie met onze diensten. We delen onder andere handleidingen over hoe verschillende software in te stellen om onze dienst te gebruiken.
  - Informatie hoe je de door ons verstrekte gegevens bij het afsluiten van je abonnement gebruikt.
  - De nieuwste ontwikkelingen rondom Hitnews.
  - Lopende acties met de bijbehorende kortingscodes. Check dit altijd even als je abonnement aan verlenging toe is, wellicht is er een mooie korting waar je van kunt profiteren.
  - Technische informatie, zoals hoe je kunt betalen, hoe je Hitcoins inwisselt, hoe je een couponcode gebruikt, etc.
  - Je kunt ook zelf een topic aanmaken of reageren op topics van anderen. Zo helpen we elkaar en laten we samen het forum groeien.
  - Tot slot hebben we de sectie ‘Suggesties’. Hier kun je jouw ideeën delen om onze diensten te verbeteren. Zijn de ideeën goed en uitvoerbaar? Dan zullen wij deze zeker implementeren.

  Blijf op de hoogte

  Heb je een topic geplaatst op het forum of gereageerd op iemand anders dan wil je uiteraard weten hoe het daarmee staat. Zorg ervoor dat je een actief e-mailadres hebt ingesteld. Op deze manier krijg je automatisch een e-mail als er een reactie geplaatst is.

  Je kunt je e-mailadres aanpassen in je profiel via deze link : https://member.hitnews.com/member
  • Log in op je account en klik op ‘Profiel’
  • Wijzig je e-mailadres
  • Scrol naar beneden en klik op ‘Profiel opslaan’

  Je e-mailadres is nu gewijzigd en je krijgt dus nu meldingen als er een reactie is op je topic.


  Ticket aanmaken

  Heb je een probleem met je account, een vraag over een betaling of over je instellingen? Maak dan een ticket aan. Op deze manier gaan we veilig om met je gegevens en worden deze niet openbaar op het forum gedeeld.


  Tips en ideeën?

  Ons vernieuwde forum bestaat nog niet zo lang. We werken dan ook dagelijks aan verbeteringen. Zijn er dingen die nog niet helemaal 100% werken of mis je dingen op het forum? Meld dit dan in de sectie ‘Suggesties’. Wij zullen altijd reageren en wellicht implementeren we jouw idee wel.

  Tot zover een korte uitleg over het forum en waar het voor dient.

  Houd het forum in de gaten, want er zal steeds meer aan worden toegevoegd.

  Vriendelijke groet,
  Team Hitnews
 • Dear Hitnews customer,

  Welcome to our new support forum!

  On this forum, you will find various information about our services, promotions, and frequently asked questions. What makes this forum unique is its accessibility to everyone, whether you're an experienced user or a novice, a member or a non-member. It's a unique space for sharing information!

  Log In

  You can easily access the forum by logging in with your current username and password. Not a member yet? No problem. You can also click on the registration button and create an account at your convenience to start using the forum.

  What can you find on the forum?

  Information about our services and the most commonly used software in conjunction with our services. We provide guides on setting up different software to use our service.
  Information on how to use the data provided by us when you subscribe to our service.
  The latest developments around Hitnews.
  Ongoing promotions with corresponding discount codes. Always check this when your subscription is up for renewal; there might be a great discount you can take advantage of.
  Technical information, such as how to make payments, redeem Hitcoins, use a coupon code, etc.
  You can also create a topic or respond to others' topics. This way, we help each other and contribute to the growth of the forum together.
  Lastly, we have the 'Suggestions' section. Here, you can share your ideas to improve our services. If the ideas are good and feasible, we will definitely implement them.

  Stay Informed

  If you've posted a topic on the forum or responded to someone else, you'll want to know the status. Make sure you have an active email address set up. This way, you'll automatically receive an email when there's a new reply.

  You can update your email address in your profile via this link: https://member.hitnews.com/member
  • Log in to your account and click on 'Profile'
  • Change your email address
  • Scroll down and click 'Save Profile'

  Your email address is now updated, and you'll receive notifications when there's a reply to your topic.

  Create a Ticket

  If you have an issue with your account, a question about payment, or your settings, create a ticket. This way, we handle your data securely, and it won't be publicly shared on the forum.

  Tips and Ideas?

  Our revamped forum hasn't been around for long. We're working on improvements daily. If there are things that aren't working perfectly or if you're missing something on the forum, report it in the 'Suggestions' section. We will always respond, and we might even implement your idea.

  That concludes a brief explanation of the forum and its purpose.

  Keep an eye on the forum as more features will be added over time.

  Best regards,
  Team Hitnews
 • Liebe Hitnews-Kundin,

  Herzlich willkommen auf unserem neuen Support-Forum!

  Auf diesem Forum findest du vielfältige Informationen zu unseren Dienstleistungen, Aktionen und häufig gestellten Fragen. Das Besondere an diesem Forum ist, dass es für jeden zugänglich ist – sei es für erfahrene oder weniger erfahrene Nutzer, für Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Ein einzigartiger Ort, um Informationen miteinander zu teilen!

  Anmelden

  Du kannst ganz einfach auf das Forum zugreifen, indem du dich mit deinem aktuellen Benutzernamen und Passwort einloggst. Bist du noch kein Mitglied? Kein Problem. Du kannst auch einfach auf die Registrierungsschaltfläche klicken und ein Konto erstellen, um das Forum zu nutzen.

  Was findest du im Forum?

  Informationen zu unseren Dienstleistungen und zu den gängigsten Softwareanwendungen, die in Verbindung mit unseren Diensten verwendet werden. Wir teilen unter anderem Anleitungen dazu, wie verschiedene Software eingestellt wird, um unseren Service zu nutzen.
  Informationen darüber, wie du die von uns bereitgestellten Daten bei Abschluss deines Abonnements verwenden kannst.
  Die neuesten Entwicklungen rund um Hitnews.
  Aktuelle Aktionen mit den entsprechenden Rabattcodes. Schaue dies immer nach, wenn dein Abonnement zur Verlängerung ansteht – vielleicht gibt es einen schönen Rabatt, den du nutzen kannst.
  Technische Informationen, wie du Zahlungen leisten kannst, wie du Hitcoins einlöst, wie du einen Gutscheincode verwendest, usw.
  Du kannst auch selbst ein Thema erstellen oder auf Beiträge von anderen antworten. Auf diese Weise helfen wir uns gegenseitig und tragen gemeinsam zum Wachstum des Forums bei.
  Schließlich haben wir die Rubrik 'Vorschläge'. Hier kannst du deine Ideen teilen, um unsere Dienstleistungen zu verbessern. Sind die Ideen gut und umsetzbar? Dann werden wir sie sicherlich umsetzen.

  Bleib auf dem Laufenden

  Hast du ein Thema im Forum erstellt oder auf jemand anderen geantwortet, möchtest du natürlich wissen, wie es damit steht. Stelle sicher, dass du eine aktive E-Mail-Adresse eingerichtet hast. Auf diese Weise erhältst du automatisch eine E-Mail, wenn eine Antwort veröffentlicht wird.

  Du kannst deine E-Mail-Adresse in deinem Profil über diesen Link aktualisieren: https://member.hitnews.com/member
  • Melde dich in deinem Konto an und klicke auf 'Profil'
  • Ändere deine E-Mail-Adresse
  • Scrolle nach unten und klicke auf 'Profil speichern'

  Deine E-Mail-Adresse wurde nun aktualisiert, und du erhältst Benachrichtigungen, wenn es eine Antwort auf dein Thema gibt.

  Ein Ticket erstellen

  Hast du ein Problem mit deinem Konto, eine Frage zur Zahlung oder zu deinen Einstellungen? Erstelle dann ein Ticket. Auf diese Weise gehen wir sicher mit deinen Daten um, und sie werden nicht öffentlich im Forum geteilt.

  Tipps und Ideen?

  Unser überarbeitetes Forum gibt es noch nicht so lange. Wir arbeiten daher täglich an Verbesserungen. Gibt es Dinge, die noch nicht zu 100 % funktionieren oder die im Forum fehlen? Melde dies dann im Abschnitt 'Vorschläge'. Wir werden immer antworten, und vielleicht setzen wir deine Idee sogar um.

  Das war eine kurze Erklärung zum Forum und seinem Zweck.

  Behalte das Forum im Auge, denn es werden ständig neue Funktionen hinzugefügt.

  Herzliche Grüße,
  Team Hitnews
 

Hotrod


Betaling video voorbeeld

Hoofdpagina Registreren
Bovenaan